×
 x 

Oddělení

Obchodní podmínky

Způsob objednání

Objednávat si můžete on-line přímo na našich stránkách. Pokud Vám z nějakého důvodu nefunguje přímé objednávámí, máte možnost zaslat objednávku jako obyčejný e-mail na naši e-mailovou adresu obchod@venim.cz. Pokud chcete, můžete objednávku zaslat i písemně na adresu uvedenou v kontaktních informacích, popřípadě zavolat na telefonní číslo uvedené tamtéž, na kterém Vám rádi zodpovíme i Vaše dotazy.
Některé popisovače FIXOLID budou průběžně nahrazovány popisovači nové generace.


Dodací podmínky

Zboží expedujeme buď v ihned a nebo následující den po obdržení objednávky přepravní službou PPL / GLS. 
Dodáni do 24h. 
Dodací lhůta tedy závisí hlavně na době kdy byla objednávka doručena .
Při platbě na proforma fakturu je zboží expedováno po připsání platby na náš účet.
Při osobním odběru, až na vyjímky, je možné odebrat zboží na naší pobočce během pracovní doby ihned.
Termín dodání u zboží na objednávku cca 3-5 týdnů.


Způsob dodání

Objednané zboží odesíláme přepravní službou PPL / GLS na dobírku, nebo proti úhradě předem, nebo si jej můžete vyzvednout v pracovní době u nás na pobočce.
Naši pravidelní zákazníci mají povolenou platbu na fakturu.
Případně můžete využít osobní vyzvednutí na pobočkách ZÁSILKOVNY.
Při objednávce si musíte vybrat výdejní místo, které naleznete na stránkách https://www.zasilkovna.cz/pobocky


Poštovné

Způsoby dopravy a ceny poštovného naleznete při vyplňování objednávky.


Balné

Balné účtujeme ve výši 0 Kč.


Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
Kupující - spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy kupující musí o svém odstoupení od smlouvy informovat společnost SIC-VENIM s.r.o., IČ: 25906976, Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, e-mail: sic@venim.cz, telefon / FAX: 596 744 230, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím uvedené lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat prodávajícímu SIC-VENIM s.r.o. na adrese Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je zboží odesláno zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující.
Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Platbu však vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. 
Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

3. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
Adresát: 
SIC-VENIM s.r.o.
Kravařská 13
709 00 Ostrava - Mariánské Hory
e-mail: sic@venim.cz
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:
________________________________________________________________
Datum objednání: ______________
Datum obdržení: ______________

Jméno a příjmení spotřebitele: ________________________________________
Adresa spotřebitele:____________________________________________

V ___________________ dne ___________

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

__________________________


Reklamační řád

I. Úvodní ustanovení
1.1. Kupující je povinen podle možnosti věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčit se o jejích vlastnostech a množství. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího dodáním zboží kupujícímu.
1.2. Kupující je povinen věnovat prohlídce náležitou péči, a to alespoň s vynaložením obvyklé pozornosti. Pokud se jedná o podnikatele, pak ji provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možno zjistit prohlídkou provedenou s odbornou péčí.

II. Odpovědnost prodávajícího za vady
2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za vadu zboží, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Je-li kupujícím spotřebitel, pak platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruka za jakost tímto článkem reklamačního řádu není dotčena.
2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za vady zboží uvedené v bodě 2.1., které spočívají v tom, že :
- zboží nemá vlastnosti, které si kupující a prodávající ujednali a chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží, 
- se zboží nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, 
- zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
- není zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti (plyne-li z dokladu o předání zboží, že prodávající dodal menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží odpovědnost prodávajícího za vady) a 
- zboží nevyhovuje požadavkům obecně závazných právních předpisů.
2.3. Prodávající neodpovídá za vady pokud :
- vada na zboží existovala v době převzetí zboží kupujícím a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny, 
- se jedná o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím, 
- vada vznikla na zboží jeho opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, 
- vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, nesprávnou montáží, pokud tuto neprovedl prodávající, neodborným zásahem kupujícího nebo třetí osoby či mechanickým poškozením, nebo pokud 
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.
2.4. Je-li kupujícím spotřebitel, pak požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Nebrání-li tomu povaha zboží, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení zboží obsahujícím uvedené údaje.

III. Záruka za jakost
3.1. Zárukou za jakost se prodávající nad rámec svých zákonných povinností vyplývajících mu z odpovědnosti za vady na prodávaném zboží zavazuje, že zboží bude po určitou dobu, která je uvedena na jeho obalu, v dokumentech připojených ke zboží nebo v reklamě, způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
3.2. Sjednají-li si prodávající a kupující jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.
3.3. Záruční doba běží od odevzdání věci prodávajícím kupujícímu. Práva vyplývající ze záruky za jakost zaniknou, nebyla-li řádně uplatněna v záruční době.
3.4. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.
3.5. Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud záruční list nebo smlouva nestanoví něco jiného.

IV. Způsob uplatnění reklamace
4.1. Práva z odpovědnosti za vady i práva ze záruky za jakost se uplatňují u prodávajícího, a to bez zbytečného odkladu poté, co kupující takovou vadu zjistil. Učiní-li tak písemně spolu se zasláním vadného zboží, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu vyřízení reklamace, po níž jej kupující nemůže užívat.
4.2. Prodávající přijme reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. V provozovně prodávající zajistí po celou provozní dobu přítomnost pracovníka pověřeného vyřizovat reklamace.
4.3. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení vydaném prodávajícím kupujícímu, dokladu o úhradě kupní ceny, záručním listě, případně jiném dokladu předaném prodávajícím kupujícímu.
4.4. Kupující je za účelem prokázání práv vyplývajících z vadného plnění nebo záruky za jakost prodávajícímu povinen předložit doklad o koupi zboží (např. účtenku, fakturu, apod.), potvrzení prodávajícího dle bodu 2.4. tohoto reklamačního řádu nebo záruční list. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci vady, která již byla kupujícím reklamována v minulosti a prodávající na tuto vadu poskytl kupujícímu slevu z kupní ceny zboží.
4.5. Je-li kupující spotřebitelem a nepoužijí-li se ustanovení o záruce za jakost, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. U již použitého spotřebního zboží je možné dobu pro uplatnění práv z vadného zboží sjednat až v polovině zákonné doby, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na dokladu o koupi zboží. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí původně prodávajícím dodaného (kupujícím již reklamovaného) zboží kupujícím.
4.6. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
Kupující může požadovat i dodání nového zboží bez vad pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má kupující, který je spotřebitelem, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu, který je spotřebitelem působilo značné obtíže.
4.7. Prodávající sdělí kupujícímu, jakým způsobem bude kupující informován o vyřízení reklamace.

V. Vyřízení a náklady reklamace
5.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při případné přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
5.2. Je-li kupující spotřebitelem, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
5.3. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.4. Je-li reklamace vyřízena prodávajícím jako oprávněná, má kupující právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

VI. Řešení sporů
6.1. V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z příslušného oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
6.2. Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím jsou k řešení vzájemných sporů mezi kupujícím a prodávajícím příslušné obecné soudy, nedohodnou-li se kupující s prodávajícím na jiné volbě způsobu řešení vzájemných sporů.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

VII. Závěrečná ustanovení
7.1. Dojde-li ke změně obecně závazných právních předpisů tak, že ustanovení tohoto reklamačního řádu se dostanou do rozporu s platným a účinným obecně závazným právním předpisem, má před zněním reklamačního řádu bez dalšího přednost takový platný a účinný obecně závazný právní předpis.


Ochrana osobních údajů - GDPR

Dokument o ochranně osobních údajů - GDPR

 

Provozovatel

SIC-VENIM s.r.o.

IČ: 25906976

Kravařská 13, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

e-mail: sic@venim.cz

telefon / FAX: 596 744 230


Žádné výsledky
×

TOP